chi phí cho một chuyến đánh hàng Quảng Châu là bao nhiêu